Vilkår for tilbydere av tjenester på Plusstid Home

1. BAKGRUNN

Plusstid Home er en nettbasert plattform som legger til rette for at du som en uavhengig tilbyder av tjenester på en enkel, trygg og effektiv måte kan tilby dine tjenester i private hjem. Tjenesten er levert av Plusstid Home AS (også referert til som «vi» og «oss» i det følgende).
Disse brukervilkårene regulerer dine rettigheter og plikter som tilbyder.
Ved å registrere deg i Plusstid Home har du akseptert disse vilkårene og bekreftet at du har fullmakt til å representere selskapet som du har oppført som tilbyder i Tjenesten. Dersom du er uenig i noen av vilkårene ber vi om at du umiddelbart avregistrerer deg som tilbyder i Plusstid Home.
Plusstid Home er under kontinuerlig utvikling og forbedring og vil kunne inneholde feil og mangler. Det er forventet at du som tilbyder bidrar til å forbedre plattformen ved å svare på regelmessige spørreundersøkelser fra oss.

2. DINE FORPLIKTELSER

Krav om registrert foretak
Vi aksepterer kun tilbydere som er registrerte foretak i Brønnøysundregistrene (f.eks. enkeltpersonforetak eller aksjeselskap)

Skatter og avgifter
Dersom du er avgiftspliktig (dvs. omsetning som overstiger gjeldende omsetningsgrense) skal du være registrert i merverdiavgiftregisteret.
Som tilbyder skal du følge alle rapporteringsforpliktelser relatert til skatt, merverdiavgift og eventuelt andre avgifter.
Vi har rett til å rapportere din omsetning fra Plusstid Home til skattemyndighetene, uavhengig av om vi er lovpålagt å gjøre dette eller ikke.

Krav om ansettelse og kvalifikasjonsprogram
Alle personer som jobber på vegne av tilbyderen må ha gjennomført vårt obligatoriske kvalifikasjonsprogram. Tilbyder må ha legitimasjon og bevis på gjennomført kvalifikasjonsprogram for alle ansatte. Det er kun personer som er ansatt i tilbyders foretak som kan brukes til å utføre tjenestene som bestilles gjennom Plusstid Home.

Alle ansatte skal være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Tilbyder skal ha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige å tilby renholdstjenester. Tilbyder må ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet i henhold til forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter (FOR-2012-05-08-408). For øvrig skal tilbyder overholde alle gjeldende lover og regler ved sin utøvelse av renholdstjenester i tilknytning til Plusstid Home.

Tilbyder og dets personell er ikke ansatt, innleid eller på annen måte engasjert av Plusstid Home AS.

Tilbyder har rett til å tilby og utføre tjenester også utenfor Plusstid Home.

3. ENDRINGER

Plusstid Home er en plattform som vil være under kontinuerlig utvikling. Vi vil derfor fra tid til annen endre, avslutte og legge til funksjonalitet.
På grunn av endringer i funksjonalitet, rettslig rammeverk, marked eller vår virksomhet, vil vi kunne ha behov for å justere disse vilkårene. Vi vil varsle om alle endringer, slik at du kan velge å akseptere de nye vilkårene. Fortsatt bruk av Plusstid Home etter slikt varsel anses som aksept av de nye vilkårene.

4. PERSONVERN

For å tilby dine tjenester gjennom Plusstid Home er det obligatorisk å ha en tilbyderkonto. Ved å registrere deg og opprette en tilbyderkonto bekrefter du at alle opplysningene er korrekte. Ved endringer skal du umiddelbart oppdatere kontoen slik at opplysningene til enhver tid er korrekte. Det er ikke tillatt å registrere tilbyder med opplysninger som tilhører andre.
Du er ansvarlig for alle opplysningene som du laster opp i Plusstid Home og er behandlingsansvarlig på vegne av dine ansatte og eventuelt andre personer du har registrert opplysninger om. Opplysningene du laster opp i Plusstid Home vil bli behandlet i henhold til særskilt databehandleravtale mellom deg og Plusstid Home AS .
Ved avregistrering, vil alle opplysninger slettes med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare opplysningene (f.eks. etter bokføringsloven). Se vår personvernerklæring for nærmere informasjonpå http://www.orkla.no/Personvern2/Informasjon-om-Orklas-behandling-av-personopplysninger-inkludert-rett-til-innsyn

5. BESTILLING OG UTFØRELSE AV RENHOLDSTJENESTER

Brukerne velger selv å bestille tjenester etter behov. Tilbyder er innforstått med at Plusstid Home ikke kan garantere at du mottar tilbud om oppdrag.
Plusstid Home vil koble deg opp med brukere som passer for deg med tanke på tid, sted og omfang av oppgavene. Når du mottar en forespørsel fra en bruker kan du selv velge om du vil akseptere oppdraget eller ikke. Når du har akseptert oppdraget har du en bindende avtale med brukeren.
Hvis du likevel ikke kan gjennomføre oppdraget må du ta umiddelbart kontakt med oss. Vi vil ta kontakt med bruker for å finne ny tilbyder eller avtale et nytt tidspunkt for oppdrag med deg.

6. KRAV TIL BRUKERNE

Vi stiller krav om at brukerne besørger at hjemmet er ryddig og klart for oppdraget når du kommer. Brukerne er informert om at tilbyderen kan forlate stedet uten å fullføre oppdraget dersom brukerne ikke oppfyller kravene til rydding. For renholdsoppdrag stiller vi videre krav om at brukerne besørger at følgende utstyr er tilgjengelig når du kommer:
• Vaskebøtte
• Kluter
• Mopp/langkost
• Støvsuger
• Egnede rengjøringsmidler
Vi garanterer imidlertid ikke for at alle brukerne etterlever våre krav.
Vi orienterer brukerne om at tilbyderne vil kunne gi råd og veiledning mht. hva slags type utstyr det forventes at bruker har tilgjengelig. Vi oppfordrer derfor tilbyderne til å gi slike råd der hvor det er relevant og naturlig.
Brukerne plikter å være til stedet på avtalt tidspunkt for å ta imot tilbyderen om ikke annet avtales direkte mellom bruker og tilbyder.

7. KOMMUNIKASJON

Tilbyder kommuniserer direkte med bruker om. Vi har ikke ansvar for informasjon som blir kommunisert mellom tilbyder og bruker.
Vi vil kunne sende tilbyder e-post og tekstmeldinger med informasjon knyttet til tjenestene, f.eks. bestillingsbekreftelser og meldinger om innkommende henvendelser fra brukerne.

8. PRIS OG BETALING

Avtalt pris fremkommer i forespørselen fra brukeren som du kan velge å akseptere eller ikke. Betaling skjer til ditt oppgitte kontonummer.

9. KUNDESERVICE

Vi vil ha kundeservice som vil være tilgjengelig for å besvare spørsmål og andre henvendelser fra tilbyderne og brukerne.
For å kunne forbedre oss er vi også alltid opptatt av å få tilbakemelding fra tilbydere, og tilbyder oppfordres til å ta kontakt med oss om forbedringer eller endringsforslag, men da gjennom angitte kommunikasjonskanaler.

9. ANSVAR

Tilbydere har ansvaret for alle forhold knyttet til utføringen av de bestilte tjenestene, herunder manglende oppmøte og forsinkelser, mangler ved tjenesten, skader og tyveri.

10. FORSIKRING

Tilbyder er forsikret gjennom If Skadeforsikring for Ulykke og Ansvar. Denne forsikringen kommer kun til anvendelse på avtaler som inngås gjennom Plusstid Home. Forsikringen dekker kun skader over kr. 10 000. Vi vil normalt dekke egenandelen og skader under kr. 10 000. Vi tar imidlertid forbehold om å nekte å dekke dekning av skader ved gjentagende eller særlig grove tilfeller .

11. MISLIGHOLD

Ved vesentlig mislighold av disse vilkårene kan du miste retten til å tilby dine tjenester gjennom Plusstid Home. Vesentlig mislighold innebærer blant annet gjentagende tilfeller av manglende oppmøte, forsinkelser, skader eller tyveri.

12. TVISTER

Dersom det oppstår uenigheter som vi ikke klarer å løse på en minnelig måte skal saken løses ved rettsmekling eller søksmål til Oslo tingrett.